• ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು

  ಇಂದಿನ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ 19/05/2023 ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರುವಾಗ ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಹೋಳಿಯ ಎರಡನೇ ದಿನವನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ಇವುಗಳು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ದಿನಗಳು, ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸದಿದ್ದಾಗ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ದಿನವೂ ಬಹಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ…

 • PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ WhatsApp ಗ್ರೂಪ್ ಗಳು

  PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ WhatsApp ಗ್ರೂಪ್ ಗಳು

  ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆಂದೆ ಪಿಯುಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಪಿಯುಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ನೋಟ್ಸ್ ಈ ನಮ್ಮ ಪಿಯುಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಗ್ರೂಪ್‌ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ನೋಟ್ಸ್ ಓದಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. PUC ಪರೀಕ್ಷೆ ಗ್ರೂಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು Share ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ PUC ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ನೋಟ್ಸ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ…

Latest Posts

 • ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು

  ಇಂದಿನ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ 19/05/2023 ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರುವಾಗ ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಹೋಳಿಯ ಎರಡನೇ ದಿನವನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ಇವುಗಳು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ದಿನಗಳು, ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸದಿದ್ದಾಗ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ದಿನವೂ ಬಹಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ…

 • ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು

  ಇಂದಿನ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ 19/05/2023 ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರುವಾಗ ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಹೋಳಿಯ ಎರಡನೇ ದಿನವನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ಇವುಗಳು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ದಿನಗಳು, ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸದಿದ್ದಾಗ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ದಿನವೂ ಬಹಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ…

 • ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು

  ಇಂದಿನ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ 19/05/2023ತ್ತ ವಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರುವಾಗ ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಹೋಳಿಯ ಎರಡನೇ ದಿನವನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ಇವುಗಳು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ದಿನಗಳು, ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸದಿದ್ದಾಗ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ದಿನವೂ ಬಹಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ…